top of page

Atelier fu 

 

不拘泥于常识,以自由的设计为理念。

以贡献人、社会以及环境为目标,做真诚的设计。

Atelier fu 由松本大辅于 2015 年成立。

2021 年 FESCH BEIJING 改名 Atelier fu。

项目地点在中国、日本。项目类型是中小规模建筑/改造/室内/景观设计。

Matsumoto Daisuke           

松本大辅

2008          Tokyo University of Science

2015          FESCH Beijing

2021          Atelier fu

AWARD

2006          東京建築士会住宅課題賞優秀賞

2020          ICONIC AWARDS 2020(Bem)

bottom of page